תקנון האתר

מבוא

האתר www.2dress.co.il  (להלן: "האתר").

האתר משמש למכירת מוצרים וגלישה וקניה בו כפופה להסכמת הגולש.

לכל שאלה ו/או הבהרה ו/או בירור ניתן לפנות ישירות לשרות הלקוחות של החברה במייל osant.stylist@gmail.com או בטלפון מס' 0546440177.

תקנון זה הינו הבסיס החוקי להזמנות ולגלישה באתר והוא בלבד המסדיר את היחסים בין החברה לבין הגולש באתר ו/או המזמין דרך האתר.

כל המבצע הזמנה ו/או רכישה דרך האתר מצהיר, כי עם ביצוע הפעולה הוא קרא תקנון זה, וכי הוא מסכים לכל הוראותיו ותנאיו של תקנון זה, וכי לא תהיה לו או למי מטעמו כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד האתר ו/או החברה ו/או הנהלת האתר ו/או החברה ו/או מי ממנהליה ו/או עובדיה, בכל הקשור להוראות והתנאים של תקנון זה.

החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות את התקנון מפעם לפעם על פי שיקול דעתה הבלעדי וזאת ללא צורך במתן התראה ו/או הודעה מוקדמת.

תמונות המוצרים המוצגות באתר הנן להמחשה בלבד ואינן מחייבות כלל את הנהלת האתר. כמו כן, מוסכם ומובהר, כי החברה תשתדל לעשות את מיטב יכולתה כדי להציג בפני לקוחותיה תמונות מדויקות ככל האפשר.

החברה אינה מתחייבת להחזיק מלאי של כל הדגמים ו/או הבגדים שתמונותיהם מופיעות באתר.

החברה עושה ככל יכולתה לוודא שהמידע המוצג באתר יהיה המידע השלם והמדויק ביותר אך יובהר, כי עלולים להופיע בו, בתום לב, אי דיוקים או שגיאות והחברה לא תישא באחריות כל שהיא הנובעת מהן או קשורה אליהן.

כל המחירים באתר מופיעים על גבי המוצרים ונקובים בשקלים חדשים. המחירים כוללים מע״מ, אם הוא חל לפי הדין, ואינם כוללים דמי משלוח.

הנהלת האתר רשאית לעדכן את מחירי המוצרים באתר ואת תעריפי המשלוחים מעת לעת ובלא צורך בהודעה מוקדמת. המחיר התקף ביחס להזמנה שבוצעה הוא המחיר שהתפרסם בעת השלמת תהליך ההזמנה (הכולל את מסירת פרטי כרטיס אשראי). אם עודכנו המחירים לפני שהושלם תהליך ההזמנה, תחויב הלקוחה לפי המחירים המעודכנים.

הנהלת האתר רשאית להציע באתר מבצעים, הטבות והנחות. הנהלת האתר רשאית בכל עת להפסיק מבצעים, הטבות והנחות אלה, להחליפם או לשנותם, בלא צורך לתת כל הודעה מוקדמת על כך.

תנאי השימוש באתר חלים על השימוש באתר ובשירותים הכלולים בו באמצעות כל מחשב או מכשיר תקשורת אחר (כדוגמת טלפון סלולרי, מחשבי כף יד למיניהם וכיו״ב). כמו כן הם חלים על השימוש באתר בין אם באמצעות רשת האינטרנט, ובין אם באמצעות כל רשת או אמצעי תקשורת אחרים.

בעת עדכון סל הקניות, החברה שומרת לעצמה את הזכות להעביר תזכורת ללקוחה אודות הסל הנטוש, באמצעות שליחת מייל לכתובת שהוזנה. 

מוצעת אפשרות הרשמה לדיוורים הרשמיים של האתר. באם הלקוחה מעוניינת להסיר את עצמה מן הדיוור לאחר שנרשמה, היא יכולה לעשות זאת בקלות דרך הלינק בתחתית הדיוור שהתקבל.

 

ויתור והגבלת אחריות

כל השירותים אשר ניתנים על ידי צד שלישי באתר וכל שירות קיים ו/או עתידי שיוצע לגולשים באתר הינו באחריותם הבלעדית של הצדדים השלישים המפעילים אותם, והאתר ו/או מי מטעמו לא יישא בכל אחריות לנזק, אובדן, חסרון כיס, עוגמת נפש וכל נזק אחר מכל מין וסוג שהוא שייגרם לגולש כתוצאה מהשימוש בשירותי הצד השלישי.

האתר ו/או מי מטעמו אינו אחראי בכל צורה שהיא לשירותי צד השלישי וכן לשימוש ו/או התוכן המפורסם באתרים אליהם מפנה האתר ו/או פרסומות באתר.

האתר דוחה כל אחריות המוטלת עליו במפורש או בעקיפין, לרבות כל אחריות בגין שירותי הצד השלישי, הפרעה בשימוש באתר, הימצאותם של וירוסים, תוכנות או קבצים הרסניים, איכות ודייקנות האתר והמידע שבאתר, התאמה לכל מטרה, שלמות, אמינות, התאמה לתוכנות שבמחשב המשתמש ולאינטגרציה, ואינה מתחייבת, כי השימוש באתר ו/או בשירותים ו/או בשירותי הצד השלישי לא יופרע ו/או יהיה חסין מפני הפרעות ו/או קלקולים ו/או תקלות ו/או כשלים ו/או נזקים כלשהם. 

האתר ו/או מי מטעמו לא יהא אחראי, בכל מקרה ועל פי תיאוריה משפטית כלשהי (לרבות נזיקית, חוזית, עשיית עושר וכדומה), כלפיך ו/או כלפי כל אדם אחר, במישרין ובעקיפין, לכל נזק ישיר או עקיף, הנובעים משימוש באתר ו/או בשירותים ו/או בשירותי הצד השלישי ו/או בשל חוסר יכולת לעשות שימוש באתר ו/או בשירותים ו/או בשירותי הצד השלישי ו/או מאי תקינותו של האתר ו/או בשל אובדן מידע ו/או נזק למחשבך ו/או למידע המאוחסן במחשבך ו/או נזק הנובע ממחיקה מלאה או חלקית של המידע המאוחסן ולכל נזק אחר שהוא בין אם הנזק צפוי ובין אם שאינו צפוי, והנך מצהיר בזאת, כי אתה אחראי באופן בלעדי לכל שימוש אשר אתה עושה באתר ו/או בשירותים ו/או בשירותי הצד השלישי.

במסגרת פעילות החברה והאתר ייתכן והחברה תעביר מעת לעת מידע ממאגר נתוניה לרבות מודעות המתפרסמות באתר ופרטי מפרסמי מודעות באתר (כולל מידע מזהה כדוגמת שם וטלפון) למפרסמים שונים ו/או לצדדים שלישיים אחרים. מובהר בזאת, כי אישור גולש באתר את תנאי תקנון השימוש מהווה הסכמתו אף להעברת מידע זה כאמור למפרסמים ו/או לצדדים שלישיים אחרים, ולא תהיה לגולש / מפרסם טענה ו/או דרישה כלפי הקבוצה כהגדרתה לעיל עקב כך.

 

תשלום

התשלום באתר מתבצע דרך כרטיס אשראי / חברת PAYPAL  

 

אופן השימוש של החברה במידע

השימוש באתר, כמו גם שימושם של גולשים אחרים, עשוי להביא לאיסוף מידע ונתונים אודות סוג הפעילות אותה הגולשים ביצעו באתר.

מידע זה, כמו גם המידע האישי של הגולש - יישמר במאגר הנתונים של האתר. האתר מתחייב בזאת לעשות שימוש במידע הנ"ל בכפוף להוראות כל דין ובהתאם לעקרונות המובאים בתקנון השימוש.

 שימוש אפשרי הינו:

קבלת/שליחת דואר אלקטרוני ו/או הודעות SMS לטלפונים ויצירת קשר טלפוני עם הגולשים בדרכים אחרות בכפוף להוראות הדין.

מתן אפשרות לרכישת או מכירת מוצרים שונים כדוגמת אלה המתפרסמים בלוחות המודעות של האתר.

משלוח דואר אלקטרוני ו/או הודעות SMS במסגרת זו תוכל החברה להביא לידיעת הגולשים מבצעים שונים אשר עשויים לעניין אותם באופן אישי, מידע נוסף על זה המצוי באתר בדבר תחומי פעילותה של החברה ועוד. באם בעתיד גולש יהיה מעוניין להפסיק שירות זה, כל שיהיה עליו לעשות הוא להודיע לחברה והשירות יופסק בסמוך לאחר מכן.

בנוסף לשימושים הספציפיים במידע לטובת האישית של הגולש, ייתכן וייעשה שימוש כללי במידע שנאסף לצורך שיפור השירותים הניתנים במסגרת האתר, שינוי וייעול מבנה האתר, הרחבת תחומי הפעילות של האתר או צמצומם ומטרות נוספות לפי שיקול דעת האתר וזאת לטובת המשתמשים והגולשים והפעילות של האתר.

 

 

מדיניות ניהול פרסומות באתר

הפרסומות המועלות באתר מנוהלות על ידי חברות פרסום שונות בהתאם להרשאה שניתנה להן על ידי החברה או באופן עצמאי. ניהול הפרסומות מתבצע באמצעות קבצי "COOKIES" הנוצרים במחשב האישי של הגולש. קבצים אלה משמשים ככלי לאיסוף מידע מהמחשב האישי של הגולש, והמפרסמים משתמשים בהם על מנת להתאים את הפרסומות שיופנו אליו לתחומי העניין הספציפיים שלו בהתאם למידע שכבר נאסף. עומדת בפני הגולש האפשרות לחסום את חברות הפרסום מליצור ולנהל קבצי "COOKIES" במחשבו על ידי עדכון ההגדרות הרלבנטיות לכך. נדגיש כי ניהול ה - "COOKIES" על ידי חברות הפרסום הינו עצמאי ואינו קשור בכל צורה שהיא לאתר.

האתר רשאי לעשות שימוש להגשת מודעות פרסום בעת ביקור הגולש באתר. חברה זו עשויה להשתמש במידע ביחס לביקורו באתר, במטרה לספק פרסומות של סחורות ושירותים העשויים לעניין אותו. תוך כדי הגשת פרסומות לאתר, עשוי המפרסם להציב או לזהות קובץ "COOKIES" ייחודי בדפדפן שלו.

האתר שומר לעצמו את הזכות, על פי נהליו ולשיקול דעתו הבלעדי בלבד, להחליט בדבר אופיין ותוכנן של הפרסומות, וכן למקם את הפרסומות, לרבות פרסומות ויזואליות, קוליות, קופצות או כל סוג אחר, בכל חלק של האתר, ולא תהיה עליו כל הגבלה באשר לאופי או אופן הפרסום. מובהר בזאת כי האתר עשוי עשוי למקם את הפרסומות בתוך שטח המודעות, בלא שהדבר יזכה את בעלי הפריטים באתר תגמול כלשהו.

 

 

אבטחת מידע 

החברה משקיעה את מיטב המאמצים כדי לאבטח את המידע באתר ולכן, האתר משתמש בפרוטוקול  HTTP על שכבת SSL/TLS  ומקנה יכולות אבטחה של סטנדרטSSL/TLS.

האתר מאבטח את המידע המצוי באתר וברשת מחשביו ככל שהוא נוגע להפעלת האתר, במערכות מתקדמות. על אף המאמצים והמשאבים המושקעים בכך, האתר אינו יכול להתחייב בפני המשתמשים לכך שלא תתאפשר חדירה לא חוקית למאגרי המידע הכלולים באתר וברשת המחשבים.

 

זכויות יוצרים וקניין רוחני

כל זכויות הקניין הרוחני, לרבות זכויות היוצרים, השיטות והסודות המסחריים, הנם רכושה של החברה בלבד. זכויות אלה חלות, בין השאר, על הנתונים באתר, תאור ועיצוב המודעות וכל פרט אחר הקשור להפעלתו.

במסגרת זכויות היוצרים והקניין הרוחני נכללים, בין היתר, עיצוב גרפי, מבנה, מרכיביו הצורניים, הטקסטים המופיעים בו, הפרסומים, מודעות המפורסמות וכן קבצים ויישומים מכל מין וסוג שהוא. 

חל איסור מוחלט על העתקה, הפצה, הצגה, פרסום או העברה של הנ"ל או חלק מהם, לרבות כל מודעה המפורסמת באתר אלא אם ניתנה לכך הסכמה מראש ובכתב.

האתר לא יישא בכל אחריות לכל נזק מכל מין וסוג שהוא הנוגע לקניין רוחני או אחר שהופר כתוצאה מפרסום של תמונה או כל אובייקט אחר המשמש נושא לזכות יוצרים או זכות קניין אחרת.

 

השימוש באתר

מעת לעת, מטעמי עיצוב ונוחות – הפנייה באתר ו/או האתר ו/או תקננו הינו בלשון נקבה או זכר אולם מתייחס תמיד גם למין השני.

השימוש באתר - על כל מגוון שירותיו - הינו על אחריות הגולש בלבד. 

האתר מציע למכירה בגדים, אקססוריז ושאר מוצרים למכירה: המוצרים באתר הינם חדשים, כאלו שנלבשו פעם אחת או פעמים בודדות בלבד. מידע זה מוצג באתר והגולשים מודעים לכך שישנם מוצרים יד שניה באתר.

מבלי לגרוע מהאמור לעיל הנך מצהיר ומתחייב:

שלא להעתיק ו/או לשכפל ו/או לעדכן ו/או לשנות ו/או להפיץ ו/או לפרסם ברבים כל תוכן המצוי באתר.

שלא לבצע כל פעולה אשר תייצר ו/או אשר עלולה לייצר עומס על מערכות ושרתי האתר.

שלא לבצע כל פעולה המתערבת ו/או המפריעה בדרך הפעולה הרגילה של האתר והשירותים.

שלא לעקוף או לנסות לעקוף כל אמצעי טכנולוגי הקיים באתר ו/או במערכות הקשורות אליו אשר תפקידו למנוע אלו מן הפעילויות האסורות תחת תקנון השימוש.

האתר שומר לעצמו את הזכות לחסום/לבטל/להסיר כל הודעה ו/או מודעה שאינה עומדת בהוראות תקנון השימוש ו/או הוראות הדין ו/או נהלי האתר ו/או אשר יש בה כדי לפגוע בכל אדם או ישות משפטית אחרת ו/או אשר נסיבות פרסומה קשורות, במישרין או בעקיפין, למעשה של תרמית או לכל מעשה אסור אחר; והכול, ככל שהובא לידיעת האתר דבר ההפרה.

אין באמור לעיל או להלן כדי לחייב את האתר לפעול בצורה הנזכרת לעיל ובכל מקרה ונסיבות לא יהא אחראי לכל נזק אשר ייגרם לצד כלשהו בגין פעולה או היעדר פעולה מצד האתר בהקשר זה.

 

ביטול עסקה ומדיניות החזרת מוצרים

האמור בסעיף זה כפוף לחוק הגנת הצרכן התשמ״א 1981 (להלן: החוק).

בידי הגולש לבטל את ההזמנה שנעשתה בכל אחד מהמקרים ובתנאים שלהלן: כל זיכוי יועבר לכרטיס האשראי בו בוצעה ההזמנה בלבד, ובהתאם ללוחות הזמנים של חברת האשראי.

ביטול ההזמנה לפני שליחת המוצר ללקוחה לא יגרור חיוב נוסף, ויוחזרו ללקוחה הכספים ששילמה בגין העסקה כולל דמי המשלוח. זיכוי כספי יינתן עפ״י האמור בחוק.

במקרה של ביטול עסקה לאחר שנשלח המוצר אל הגולש ולאחר שהגולש קיבל את הסחורה, ורק במידה והבגד לא נלבש, באריזתו המקורית ועדיין עם התווית תוך 14 יום מיום קבלתו, הגולש יקבל זיכוי מלא עבור הסחורה. במרה הנ"ל הלקוח ישלח את המוצר בחזרה לחברה על חשבונו והחברה לא תיאלץ לשלם עבור המשלוח.

החברה היא בעלת שיקול הדעת הבלעדי בעניין מצב הסחורה שהוחזרה.

לא יינתן זיכוי כספי בגין פריטים שלא שולמה בגינם תמורה כספית, כגון מבצעים או מתנות.

את הפריטים המוגדרים עדינים - משמע, שעלולים להישבר או להינזק בשליחה - ניתן להחזיר לרחוב בורוכוב 11, כפר-סבא, עד 14 יום מרגע קבלת החבילה.

בהנחיית משרד הבריאות: פיאות שיער, גרביים וגרביונים, וחלקים תחתונים של הלבשה תחתונה או בגדי ים - אינם ניתנים להחזרה ו/או להחלפה. חלקים עליונים של בגדי ים ניתנים להחזרה.

החזר כספי מותנה בכך שעלות המוצר מעל 50 ש"ח.

 

 

הפעלתו השוטפת של האתר

האתר רשאי בכל עת לערוך כראות עיניו שינויים מבניים ומהותיים באתר, לבטל, להוסיף, לשנות ולעדכן את כל הפונקציות הקיימות בו.

הפרעה בפעילותו השוטפת והתקינה של האתר, שינויים ושיפורים לא תהווה עילה לכל תביעה, טענה או דרישה מצד הגולשים. החברה מצדה עושה ותמשיך לעשות את מירב המאמצים על מנת שהגלישה והשימוש באתר יהיה באופן שוטף וקבוע, אולם היא אינה מתחייבת כי לא יארעו שיבושים, תקלות או הפרעות הכרוכות וקשורות בהפעלת האתר והנלווים להפעלה זו.

 

לקוחות

למעט אם צוין מפורשות אחרת באתר או בתקנון השימוש, כל שימוש באתר במסגרת של ו/או בקשר ישיר או עקיף לעסק כפוף לתשלום ואין לבצעו ללא קבלת אישור מפורש מצד האתר.

האתר רשאי בכל עת לשנות את התעריפים, המסלולים ויתר תנאי ההתקשרות עם לקוחותיו.

ידוע ומוסכם על הלקוח, כי האתר יהא רשאי להסיר זמנית את תוכן פרסום האמצעי פרסום עקב תקלה באתר ו/או באחד ממדוריו ו/או במידה ואלה לא יפעלו באופן תקין במצב כאמור. כמו כן, האתר יהא רשאי להסיר לאלתר כל תוכן במידה וימצא, כי התוכן לא מוצג כדין ו/או בניגוד לאמור בתקנון השימוש ו/או מפר זכויות של צד שלישי כלשהו ו/או לפי טענת צד שלישי כלשהו, כי התוכן הנ"ל מפר את זכויותיו. ללקוח לא תהיה כל טענה כנגד האתר בגין האמור.

 

שילוח ואספקה

אופן השילוח ואספקת המוצרים מוגדרים בתקנון נפרד. יש לציין שבעלי החברה שומרים לזכותם להחליף את ספקי השילוח על פי ראות עינם מבלי הודעה מוקדמת. בעלי האתר יעשו כל שביכולתם לספק את המוצרים בהקדם האפשרי ועל פי שביעות רצונם של הלקוחות.

 

0